OpenGl ES 2.0 Texture mapping

I have a problem in applying texture to a cube. I spent a lot of time on this problem and I don’t know what is wrong. Here is what I have made:

Fragment shader:


final String fragmentShader =
		 // Zmniejszenie domyślnego poziomu precyzji.
			"precision mediump float; 
"
				
		 + "uniform vec3 lightPosition; 
"
		 + "uniform vec4 lightColour; 
"
		 + "uniform sampler2D s_texture; 
"
		 + "uniform float useTexturing; 
"
				
		 // Zmienne przekazane z vertex shadera.
		 + "varying vec2 interpolatedUV; 
"
		 + "varying vec4 interpolatedColour; 
"
		 + "varying vec3 interpolatedPosition; 
"
		 + "varying vec3 interpolatedNormal; 
"
		 
		 + "void main() 
"
		 + "{ 
"
			// Długość wektora światła padającego na model w danym fragmencie.
			+ "float distance = length(lightPosition - interpolatedPosition); 
"
			// Znormalizowany wektor kierunku padania światła.
			+ "vec3 lightVector = normalize(lightPosition - interpolatedPosition); 
"
			// Wyznaczenie siły oddziaływania światła za pomocą iloczynu skalarnego.
			// Im mniejsza różnica pomiędzy kątem padania światła a normalną modeluw danym fragmencie,
			// tym silniejsze oddziaływanie światła.
			+ "float diffuse = max( dot(interpolatedNormal, lightVector), 0.0 ); 
"
			// Wytłumienie siły oddziaływania światła wraz ze wzrostem odległości.
			+ "diffuse = diffuse * (1.0 / (1.0 + (0.10 * distance))); 
"
			// Doświetlenie modelu światłem ogólnym ("ambient light").
			+ "diffuse = diffuse + 0.2; 
"
			// Wyznaczenie koloru fragmentu poprzez przemnożenie zinterpolowanego koloru modelu w danym fragmencie"
			// przez siłę oddziaływania światła.
			+ "if(useTexturing==0.0) 
"
		  + "{ 
"
		  +   "gl_FragColor = interpolatedColour * diffuse * lightColour; 
"
		  + "}else{ 
"
		  +  " gl_FragColor = texture2D(s_texture, interpolatedUV) * diffuse * lightColour; 
"
		  + "} 
"
		 + "} 
";					

How I load the image


 Bitmap bitmap = null;
    try {
      istr = getAssets().open(filePath);
      final BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();
      options.inScaled = false;  // No pre-scaling
      bitmap = BitmapFactory.decodeStream(istr,null,options);
    } catch (IOException e) {
      // handle exception
    }

Setting the texture in onDrawFrame


            GLES20.glUniform1f(useTextureHandle, 1.0f);
			uvBuffer.position(0);
			GLES20.glVertexAttribPointer(textUVHandle, 2, GLES20.GL_FLOAT, false, 0, uvBuffer);
			GLES20.glEnableVertexAttribArray(textUVHandle);

			GLES20.glActiveTexture(GLES20.GL_TEXTURE0);
			GLES20.glBindTexture(GLES20.GL_TEXTURE_2D, 0); 

			GLES20.glTexParameteri(GLES20.GL_TEXTURE_2D, GLES20.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GLES20.GL_NEAREST);
			GLES20.glTexParameteri(GLES20.GL_TEXTURE_2D, GLES20.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GLES20.GL_NEAREST);

			GLUtils.texImage2D(GLES20.GL_TEXTURE_2D, 0, bitmap, 0);

			GLES20.glUniform1i(TextureHandle, 0);

Loaded model


v 0.0 0.0 0.0
v 0.0 0.0 1.0
v 0.0 1.0 0.0
v 0.0 1.0 1.0
v 1.0 0.0 0.0
v 1.0 0.0 1.0
v 1.0 1.0 0.0
v 1.0 1.0 1.0

vn 0.0 0.0 1.0
vn 0.0 0.0 -1.0
vn 0.0 1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 1.0 0.0 0.0
vn -1.0 0.0 0.0

vt 0.0 0.0
vt 1.0 0.0
vt 1.0 1.0
vt 0.0 1.0

f 1/1/2 7/3/2 5/2/2
f 1/1/2 3/4/2 7/3/2
f 1/1/6 4/3/6 3/4/6
f 1/1/6 2/2/6 4/3/6
f 3/1/3 8/3/3 7/4/3
f 3/1/3 4/2/3 8/3/3
f 5/2/5 7/3/5 8/4/5
f 5/2/5 8/4/5 6/1/5
f 1/1/4 5/2/4 6/3/4
f 1/1/4 6/3/4 2/4/4
f 2/1/1 6/2/1 8/3/1
f 2/1/1 8/3/1 4/4/1 

Texture I’m loading
[ATTACH=CONFIG]1354[/ATTACH]

What I get after mapping
[ATTACH=CONFIG]1355[/ATTACH]